Menu

Přihlášení uživatele

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Nákupní košík

loading
Součet---
Zobrazit košík
Produkty

Produkty

Vyhledávám

Kategorie

Vyhledávám

Reklamační řád

Vždy se snažíme nabízet svým zákazníkům bezvadné zboží, může se však stát, že něco neuhlídáme a nějaký výrobek nemá vlastnosti, jaké by měl mít. V takovém případě máte možnost výrobek reklamovat v souladu s tímto reklamačním řádem. Budeme se snažit vyjít Vám vstříc a vyhovět Vám, protože naším cílem je spokojený, stále se vracející zákazník.
Pro zadání Vaší reklamace můžete použít elektronický reklamační protokol nebo ji zaslat na email: reklamace@angloceska.cz.


Reklamační řád
obchodní společnosti Anglo česká s.r.o. se sídlem Pražská 104, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 63906643, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 11731

I. Všeobecná ustanovení
 1. Tento reklamační řád se vztahuje na prodej veškerého Zboží prostřednictvím on-line obchodu přístupného na internetových stránkách www.hygee.cz, jehož provozovatelem je obchodní společnost Anglo česká s.r.o., se sídlem Pražská 104, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 63906643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11731.
 2. Tento reklamační řád je vyhotoven v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), a zákonem č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „ZOS“). Není-li v tomto reklamačním řádu, kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se zákonná odpovědnost za vady a záruka za jakost (smluvní záruka) konkrétními ustanoveními výše uvedených právních předpisů.
 3. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodejce a společně s nimi je volně dostupný na internetových stránkách Prodejce www.hygee.cz.
 4. Kupující je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit před objednáním jakéhokoliv Zboží prostřednictvím E-shopu. Uzavřením kupní smlouvy Kupující s tímto reklamačním řádem souhlasí a zavazuje se jím v případě potřeby řídit.
 5. Reklamace, její proces a podmínky se primárně řídí kupní smlouvou, reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami, a to v uvedeném pořadí.
 
II. Vymezení pojmů
Pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí:
 1. „Prodejce“ obchodní společnost Anglo česká s.r.o., se sídlem Pražská 104, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, identifikační číslo 63906643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11731.
 2. Kupujícím“ osoba Spotřebitele i Podnikatele, objednávající Zboží u Prodejce.
 3. Spotřebitelem“ v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) ZOS fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Pouze na osoby v postavení spotřebitele se použijí ustanovení ZOS a ustanovení OZ týkající se práv spotřebitele.
 4. „Podnikatelem“ v souladu s § 420 OZ osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je dále považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce Zboží prostřednictvím e-shopu své identifikační číslo, má se za to, že Kupující Zboží objednává v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. „Zbožím“ jakákoliv věc, kterou Prodejce skrze e-shop nabízí a prodává. Byla-li Prodejcem v souvislosti s objednáním Zboží prostřednictvím e-shopu poskytnuta služba, považuje se tato služba pro účely tohoto reklamačního řádu za součást dodávaného Zboží. Takovou službou není doručení Zboží prostřednictvím dopravce.
 6. „Reklamací“ jednání, kterým Kupující uplatňuje své právo z vadného plnění (zákonná záruka) nebo své právo založené zárukou za jakost (smluvní záruka), které se u Zboží dodaného Prodejcem vyskytne nebo projeví a které Kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem Prodejci doloží ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem.
 7. „Reklamačním řízením“ postup vyvolaný Kupujícím uplatněním Reklamace u Prodejce, jehož výsledkem je rozhodnutí Prodejce o oprávněnosti Reklamace a následné uspokojení nároků Kupujícího postupem dle Obchodních podmínek Prodejce, či rozhodnutí o zamítnutí Reklamace jako neoprávněné.
 8. „Všeobecnými obchodními podmínkami“ vždy aktuálně platné podmínky Prodejce takto označené a dostupné na internetových stránkách www.hygee.cz.   
 9. E-shopem“ on-line obchod přístupný na internetových stránkách www.hygee.cz, jehož provozovatelem je Prodejce.
 
III. Práva Kupujícího z vadného plnění
 1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (zpravidla při převzetí Zboží), byť se projeví až později.
 2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (zpravidla při převzetí Zboží) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 4. Kupující musí vytknout Prodejci vadu neprodleně poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dodatečné péči zjistit a jedná-li se o skrytou vadu, nejpozději do dvou let po odevzdání věci.
 5. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží:
  1. Jedná-li se o nepodstatnou vadu Zboží, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodejce vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
  2. Jedná-li se o podstatnou vadu Zboží, má Kupující právo vybrat si mezi výměnou Zboží, dodáním nového Zboží bez vad, slevou na Zboží nebo odstoupením od smlouvy.
 6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy vada vznikla:
  1. nesprávným užíváním Zboží, a to zejména užíváním Zboží v rozporu s návodem k jeho použití nebo pokyny uvedenými na obalu, v záručním listu nebo jinými podmínkami výrobce nebo Prodávajícího pro užívání Zboží, nesprávnou údržbou a nesprávným skladováním,
  2. nedovolenými zásahy do Zboží, mechanickým poškozením Zboží,
  3. prokazatelně neodbornou instalací, obsluhou, zacházením nebo nedostatečnou péči o Zboží,
  4. opotřebením způsobeným obvyklým užíváním Zboží nebo vyplývá-li to z povahy věci,
  5. živelnou katastrofou nebo jiným zásahem vyšší moci nebo:
  6. jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží  v době převzetí Zboží Kupujícím,
  7. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu nebo
  8. byl-li na vadu Kupující upozorněn Prodejcem a v této souvislosti Kupujícímu poskytnuta sleva na Zboží.
 7. Uplatnění práv Spotřebitele z vadného plnění:
  1. Spotřebitel musí vytknout Prodejci vadu, která se projeví u Zboží v době dvou let od jeho převzetí (nákupu).
  2. Pokud se vada Zboží projeví v prvním roce, má se za to, že bylo Zboží vadné už při převzetí (nákupu).
  3. Pokud se vada Zboží projeví v druhém roce, musí skutečnost, že Zboží bylo vadné od počátku, prokázat Spotřebitel.
  4. Spotřebitel může požadovat zejména odstranění vady Zboží, a to buď dodání nové věci bez vady nebo opravu věci.
  5. Prodejce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  6. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
   1. Prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 OZ,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
IV. Záruka za jakost
 1. Záruka za jakost vzniká prohlášením Prodejce jako poskytovatelem záruky, že Kupujícího uspokojí nad rámec zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.
 2. Prodejce se prostřednictvím záruky za jakost zavazuje, že po určitou nadstandardní dobu bude Zboží způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel.
 3. Práva ze záruky za jakost se uplatní stejným způsobem jako právo z vadného plnění.
 4. Prodejce poskytuje záruku za jakost v totožné délce a za totožných podmínek jako výrobce Zboží. Záruční doba uvedená na obalu Zboží, v návodu nebo v reklamě na Zboží se považuje za záruku sjednanou Prodejcem a Kupujícím.    
 5. Prodejce může sjednat s Kupujícím i delší záruku za jakost, než kterou uvádí výrobce. V takovém případě musí být délka dohodnuté záruční doby za jakost uvedena v kupní smlouvě.
 6. Poskytne-li Prodejce Spotřebiteli záruku za jakost, vydá mu záruční list, který bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti.
 
V. Reklamační řízení
 1. Prodejce vyřizuje každou Reklamaci zásadně skrze Reklamační řízení.
 2. Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v příslušných právních předpisech, kupní smlouvě, Všeobecných obchodních podmínkách a tomto reklamačním řádu pro uplatnění Reklamace, zahájí Prodejce Reklamační řízení na základě Kupujícím řádně vyplněného reklamačního protokolu.
 3. Neúplný nebo špatně vyplnění reklamační protokol může Prodejce odmítnout, respektive vrátit Kupujícímu k doplnění.
 4. Reklamační protokol je ve formulářové podobě umístěný na internetových stránkách www.hygee.cz (dostupný na: https://www.hygee.cz/jak-nakoupit/reklamacni-protokol). Prodejce přijme reklamaci též na adrese své provozovny (sídla).
 5. Kupující je povinen Prodejci prokázat oprávněnost nároku na vyřízení Reklamace, tedy zejména musí předložit dokumenty spojené s prodejem Zboží (kupní smlouvu, fakturu, dodací list apod.) a doložit existenci vady.
 6. Kupující není oprávněn jednostranně měnit reklamační nároky vznesené prostřednictvím reklamačního protokolu, pakliže se obě strany nedohodnou jinak.
 7. Prodejce vydá Spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a jeho kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 8. Prodejce je povinen Reklamaci vyřídit a o vyřízení informovat Kupujícího nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy byla Kupujícím Reklamace uplatněna u Prodejce. Ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že tato lhůta je dohodnuta v souladu s § 19 odst. 3 ZOS.
 9. Reklamační řízení zahájené na podnět Spotřebitele končí vydáním potvrzení o výsledku Reklamačního řízení, které je Prodejce povinen Spotřebiteli doručit. Toto potvrzení obsahuje mimo náležitostí obsažených v reklamačním formuláři též datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
VI. Mimosoudní řešení sporu
 1. Prodejce a Spotřebitel mají možnost řešit případně vzniklý spotřebitelský spor mimosoudně, a to prostřednictví České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Na internetových stránkách https://www.coi.cz/ jsou pro Spotřebitele uvedeny informace týkající se spotřebitelského vztahu, stejně tak je tam k dispozici návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR; dostupné na: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Prodejce tímto ustanovením reklamačního řádu plní zásadu transparentnosti a informační povinnost danou ustanovením § 14 ZOS.
 
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Práva Kupujícího vyplývající z příslušných právních předpisů nejsou tímto reklamačním řádem nijak dotčena.
 2. Tento reklamační řád  je k dispozici na internetových stránkách Prodejce www.hygee.cz.
 3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 31.1.2023 a ruší předchozí znění reklamačního řádu.

 

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.