Menu

Přihlášení uživatele

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Nákupní košík

loading
Součet---
Zobrazit košík
Produkty

Produkty

Vyhledávám

Kategorie

Vyhledávám

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Anglo česká s.r.o., IČO 63906643, DIČ CZ63906643, se sídlem Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11731 jako prodávající (dále jen „Anglo česká“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o Anglo české jsou uvedeny na webové stránce www.hygee.cz v sekci „O nás“.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Anglo českou nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující doručením objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Podmínky ochrany osobních údajů a Způsoby dopravy a platby, Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Anglo české, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Anglo české nebo smluvních partnerů Anglo české, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
VOP jsou k dispozici na webových stránkách. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury z webových stránek prodávajícího. Kupující s tímto postupem souhlasí.

Sdělení před uzavřením smlouvy se spotřebitelem

Anglo česká sděluje, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Anglo česká si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 • ceny zboží a služeb objednaných kupujících u prodávajícího jsou uvedené na webu provozovaném Anglo českou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 • v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí písemně zaslat na adresu sídla Anglo české, Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, nebo na e-mailovou adresu Anglo české, hygee@angloceska.cz.
  5. prodávající může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Takovou změnu oznámí prodávající kupujícímu písemně na jemu známou adresu kupujícího. Kupující má v takovém případě právo změnu obchodních podmínek odmítnout a závazek vypovědět. Výpovědní doba je měsíční a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
 • spotřebitel nemůže odstoupit od závazné objednávky:
  1. při dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Anglo české a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  3. při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • v případě odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o objednávku uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • kupní smlouva (potvrzení objednávky), resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Anglo české, přičemž registrovaní uživatelé Anglo české mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 • v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto stížnost zaslat přes reklamační formulář, případně se lze obrátit se stížností na obchodní referentku.

Kupní smlouva (potvrzení objednávky)

 • Uzavření kupní smlouvy

  Kupní smlouvu (potvrzení objednávky) může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Anglo českou tím, že požadované zboží vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat obchodní referentka Anglo české po telefonu nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Anglo českou, za případné chyby při přenosu dat Anglo česká nenese odpovědnost. Uzavření kupní smlouvy Anglo česká neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 • Dodání předmětu koupě

  Kupní smlouvou se Anglo česká zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, a Kupující se zavazuje, že věc zboží převezme a zaplatí Anglo české kupní cenu.
  Anglo česká si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.
  Anglo česká Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.
  Anglo česká splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
  Anglo česká odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Anglo česká zboží dle zvyklostí.

Odpovědnost Anglo české

Práva z vadného plnění jsou upravena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Anglo české se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

Provozní doba

Objednávky zboží může zájemce provádět přes internetový obchod Anglo české: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Objednávky zboží může zájemce provádět prostřednictvím telefonického hovoru s obchodní referentkou od 7 hodin do 15.30 hodin v pracovní dny (kromě státních svátků).
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Anglo česká nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.hygee.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz. ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Anglo českou a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Anglo české, je Anglo česká oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Anglo česká v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • Anglo česká upozorňuje, že informační systém Anglo české uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Anglo českou a správnost zveřejněné ceny si ověřit.

Objednávání

Celková kupní cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu Anglo české www.hygee.cz (dále jen „e-shop“);
 • elektronickou poštou na emailové adrese hygee@angloceska.cz;
 • telefonicky u obchodní referentky.

Anglo česká doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na výši objednávky.

Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Anglo české, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány v Způsoby dopravy a platby.
Anglo česká si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Anglo českou nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Anglo česká Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

Dodací podmínky a způsoby dodání

Anglo česká zajišťuje či zprostředkovává dodání zboží ve spolupráci s přepravními společnostmi. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.

Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky a jejího obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.